กรมบัญชีกลาง ปรับหลักเกณฑ์ e-Payment รองรับเทคโนโลยีทางการเงินอย่างครบวงจร

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(26 สิงหาคม 2563) นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางกรมได้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดให้การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงิน ส่งคลังของส่วนราชการต้องดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังข้างต้น โดยนำเครื่องมือของธนาคารมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง ของธนาคารกรุงไทย (มหาชน) หรือ ระบบ KTB Corporate Online และอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง EDC พร้อม QR Code จึงเห็นสมควรยกเลิกหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง 5 ฉบับ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติขึ้นใหม่

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของส่วนราชการเกิดความสะดวก ลดขั้นตอน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คล่องตัวมากขึ้น และเป็นการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบและเรียกรายงานข้อมูลได้ครบถ้วน