ข่าวดี! “ประกันสังคม” พร้อมโอนเงิน “เยียวยา 15,000 บาท” ในวันที่ 28 ส.ค.นี้

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(27 สิงหาคม 2563) สำนักงานประกันสังคม เตรียมโอนเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา ภายใน 28 ส.ค.63 นี้
สำนักงานประกันสังคม ประกาศผ่านเฟซบุ๊ค “สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน” พร้อมจ่ายเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ตามมาตรการชดเชยรายได้ ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา โดยการโอนเข้าบัญชีให้ผู้ประกันตน ภายใน 28 สิงหาคม 2563 นี้แน่นอน

พิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสํานักงาน ประกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการ “มาตรการชดเชย รายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา” เพื่อให้สํานักงานประกันสังคมเตรียมโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ไม่ได้รับ การชดเชยรายได้เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน โดยสํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้ โดยไม่ต้อง เดินทางมาติดต่อยังสํานักงานประกันสังคมแต่อย่างใด และเมื่อโอนเงินแล้ว สํานักงานประกันสังคม จัดส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที

โฆษกสํานักงานประกันสังคม กล่าวย้ำถึงคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ตามโครงการฯ ดังกล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย ที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป และไม่ได้รับ เงินเยียวยาจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th

ที่มา: ศูนย์สารนิเทศ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน https://www.sso.go.th สายด่วน โทร.1506