“ดร.กนก” ชวนเปลี่ยนวิกฤตไวรัส เป็นโอกาสปรับระบบเศรษฐกิจ

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอแนวคิดการปรับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 ด้วยการให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น และนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสร้างผลิตภาพและความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรในทุกระดับ

“การบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตไวรัสนั้น คือการประคองไม่ให้ธุรกิจต้องปิดตัวลง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ควรต้องได้รับความช่วยเหลือทันที เพื่อรักษาธุรกิจให้คงอยู่ต่อไป ส่วนภาคประชาชนก็เช่นกัน ต้องได้รับการช่วยเหลือ อย่างน้อยที่สุดก็คือ จำนวนเงินที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจนกว่าจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ อีกทั้งภาระหนี้สินของภาคธุรกิจและครัวเรือนต้องได้รับการผ่อนปรน ไม่สร้างภาระเพิ่มเติมและที่สำคัญ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรต้องมองไปถึงช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับความช่วยเหลือเฉพาะหน้าคู่ขนานกันไป ด้วยการสร้างความสมดุลและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่จะไปเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมไปถึง ธุรกิจ SME โดยมีเป้าหมายคือ 1) การสร้างมาตรฐาน (Standard) ของกระบวนการผลิต และผลผลิต 2) การสร้างผลิตภาพ (Productivity) และ 3) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)

ทั้งนี้ ดร.กนก กล่าวต่อว่า ในภาวะที่วิกฤตไวรัสทำความเสียหายให้กับแนวคิดเศรษฐกิจของโลกในแบบเดิมๆ อย่างย่อยยับเช่นนี้ นี่ก็อาจเป็นอีกแนวคิดหนึ่งในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้กับโลกใบนี้ก็เป็นได้ ซึ่งได้กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ทั้งจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชาชนคนหนึ่ง ตลอดการทำงานที่ผ่านมาทั้งในฐานะตัวแทนของประชาชน และพลเมืองที่ดีของประเทศไทย เพื่อฝากส่งไปยังผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ หวังว่าจะพิจารณาความเห็นและข้อเสนอต่างๆ จนกลายเป็นมาตรการ นโยบาย หรือข้อปฏิบัติอย่างแม่นยำนะครับ