ทุ่มงบ 200 ล้าน จ้างแรงงานในเขตชลประทาน 5 จว. อีสานตอนกลาง

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

วันนี้( 11 มีนาคม 2563) นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการจ้างแรงงานในปีงบประมาณ 2563 สำหรับงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน รวมทั้งการก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง และการจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ตามแผนการดำเนินงานจ้างแรงงานในความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ,ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวในงบประมาณรวมกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งจะ จ้างแรงงานได้ไม่น้อยกว่า 4,770 คน ระยะเวลาในการจ้าง 5-7 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้ค่าจ้างแรงงานวันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท และถ้านับรวมการจ้างานตามโครงการดังกล่าว ตามระยะเวลาการจ้างแรงงาน จะอยู่ระหว่าง 24,000-60,000 บาท ต่อคน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ทำ

” มาตรการสนับสนุนช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาระยะสั้นในฤดูแล้ง ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้เริ่มเปิดรับสมัครจ้างแรงงานตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้แล้ว ซึ่งวันนี้เป็นการดำเนินงานในความรับผิดชอบในพื้นที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างแรงงานประมาณ 5 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 90 คน เป็นระยะเวลา 7 เดือน ซึ่งจะทำให้งเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ตลอดระยะเวลาการจ้างงานประมาณ 60,000 บาท ต่อคน”

นายศักดิ์ศิริ กล่าวต่ออีกว่า สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้เริ่มเปิดรับสมัครการจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทั้งที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ได้เริ่มจ้างแรงงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. ไปแล้วจำนวน 216 คน นอกจากนี้ยังได้เดินหน้าเปิดรับสมัครจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆอีกอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สำนักงานชลประทานที่ 6 จะประกาศรับสมัครการจ้างแรงงานเกษตรกร ในโครงการชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และได้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วในพื้นที่ รวมถึงประชาชนทั่วไปอีกด้วย