ปตท. คว้ารางวัลผู้นำการทำธุรกิจสีเขียว Asia Responsible Enterprise Awards 2020

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(24 ก.ย.63) ด้วยความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จากโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ลดรายจ่ายพลังงานให้ 794 ครัวเรือน ลดน้ำเสียและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักและผลิตใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพที่ตนมีบนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 หรือ AREA 2020 ประเภท Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะที่ ปตท. เป็นองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมชุมชน มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชนที่ ปตท. และชุมชนท้องถิ่นใน 4 พื้นที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากว่า 7 ปี ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายอรรถพล เปิดเผยว่า ปตท. สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 794 ครัวเรือนใน 4 พื้นที่โครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น 7.17 ล้านบาท/ปี ช่วยบำบัดน้ำเสียได้กว่า 131,791 ลูกบาศก์เมตร/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,518 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี จากการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน วิศวกรรมและ นวัตกรรม มาช่วยพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการดำเนินโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมให้ชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ นำเทคโนโลยีบ่อหมักก๊าซชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในแก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นและน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ การกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน รวมทั้งใช้เป็นพลังงานสะอาดทดแทนก๊าซ LPG ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านก๊าซหุงต้มในครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถนำน้ำที่ผ่านกระบวนการหมักไปใช้รดพืชผักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน บนฐานของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีชุมชนใน ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี เป็นพื้นที่โครงการต้นแบบ ซึ่งต่อมาได้ขยายองค์ความรู้การดำเนินงานไปยัง 3 ตำบล ประกอบด้วย ต.คำแคน จ.ขอนแก่น ต.สันทราย จ.เชียงใหม่ และ ต.ป่ายุบใน จ.ระยอง

“ปัจจุบัน ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี ถือเป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยตนเองอย่างยั่งยืน และยังได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ร่วมโครงการตามนโยบายพลังงานสร้างไทย เช่นเดียวกับพื้นที่ ต.ป่ายุบใน จ.ระยอง ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือประชาชนภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ระบาดของกระทรวงพลังงาน โดยล่าสุดในปี 2562 อบต. ท่ามะนาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากเวที ASEAN Energy Award 2019 และรางวัลชนะเลิศจากเวที Thailand Energy Award 2019 อีกด้วย ซึ่งจากรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ รวมถึงรางวัล AREA 2020 นี้ ถือเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จ ความมุ่งมั่นในการสานพลัง ของทั้ง ปตท. และ ชุมชน ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน และการใช้ประโยชน์ของพลังงานอย่างครบวงจรในระดับชุมชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย” นายอรรถพล กล่าว

ทั้งนี้ Enterprise Asia เป็นองค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแบบองค์รวม และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการคัดเลือกและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความโดดเด่นใน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1. Green Leadership 2. Investment in People 3. Health Promotion 4. Social Empowerment 5. Corporate Governance 6. Circular Economy Leadership และ 7. Responsible Business Leadership ซึ่งมีการมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2554