“ผู้ว่าฯนนทบุรี” ออกคำสั่ง “ปิดสถานที่ชั่วคราว-จำกัดเวลาเปิดปิด” สถานบริการต่างๆ

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(2 ม.ค.64) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ดังนี้

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคําสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม 23 ฉบับ ที่สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคําสั่งสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว แต่จากการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้ติดเชื้อพํานักอยู่ภายในวัดละหาร จํานวน 1 ราย และภายในวัดยังมีผู้พักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ประกอบกับวัดมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับทางราชการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมิให้กระจายไปในวงกว้าง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (1) และ35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 1 และข้อ 2 ของข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 จึงมีคําสั่ง ปิดวัดละหาร ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยให้ใช้วัดเป็นสถานที่สําหรับคุมไว้สังเกตอาการ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

เครดิต https://www.naewna.com/local/542455