มาตรการรับมือแรงงานไทยกลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19 “จัดตำแหน่งว่างงานรองรับ”

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

วันนี้ (7 มีนาคม 2563) นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ออกหนังสือด่วน ประกาศข้อสั่งการและมาตรการเร่งด่วน เพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระยะแรกจะเร่งประสานแจ้งข้อมูลคนงานที่เดินทางกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อมอบหมายจัดหางานจังหวัดดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วน

พร้อมกันนี้ได้สั่งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ของแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค หากเป็นสมาชิกกองทุนฯ จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆได้ประกาศกำหนดแล้ว จำนวน 15,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศอย่างหลากหลาย เพื่อให้แรงงานไทยที่มีความประสงค์จะหางานทำ ได้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ

ในส่วนผู้ที่ไม่ประสงค์จะทำงานในสถานประกอบการ ยังมีอาชีพเทรนด์ใหม่ ที่ทำรายได้ดีในขณะนี้ ได้แก่ บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการรับ-ส่งอาหาร และบริการร้านอาหารตามออร์เดอร์ทางออนไลน์ โดยทางกรมการจัดหางานพร้อมให้ข้อมูลแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน ข้อมูลตำแหน่งว่างงาน แนะนำการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานสำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ

รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ แนะนำแหล่งเงินทุน และแหล่งฝึกอาชีพ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการขาดรายได้ และการสำรวจความต้องการ เพื่อดำเนินการให้แรงงานกลับไปทำงานในต่างประเทศตามความประสงค์ภายหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย