เปิดหลักเกณฑ์ “รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6 กลุ่ม” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(28 ก.ย. 63) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค. ว่า วันนี้ที่ประชุม ศบค.รายงานความคืบหน้าการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 3 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 13) ทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้

1. การอนุญาตให้นักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ช่วงวันที่ 6-16 ต.ค. 2563 จัดขึ้นในพื้นที่ จ.สมุทรสงครม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.ระนอง และไปสิ้นสุดที่ จ.สุราษฎร์ธานี มีมาตรการต่างๆ รองรับ State Quarantine 14 วัน ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์

2. แนวทางการปฏิบัติในการกักตัวนักบินและลูกเรือบริษัท การบินไทย ในเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับไทย (Repatriation Flight) ซึ่งลูกเรือประมาณ 340 กว่าคน ขอเข้า State Quarantine เพราะบินในเส้นทางสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมอนุมัติในหลักการและรับทราบให้มีการดูแลบุคคลสัญชาติไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางกลับมาในราชอาณาจักรไทย และเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการควบคุมโรคเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. การอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant) ประเภทต่างๆ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เน้นย้ำว่าเป็นนักธุรกิจที่ไม่มีใบอนญาตทำงานในประเภทต่างๆ ซึ่งมีคนจำนวนมากที่มีความจำเป็นจะต้องเข้ามาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เอื้อประโยชน์ต้่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ จึงเห็นควรให้มีการอนุญาต แต่ต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกันในจำนวนเงินไทยไม่น้อยกว่า 500,000 บาท และเดินทางตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการโดยเคร่งครัด

4. การกำหนดเงื่อนไขผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการ เมื่อ 15 ก.ย. 2563 ผู้ที่จะเข้ามาต้องถือตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa โดยนายกรัฐมนตรีเห็นควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเงื่อนไขการลงตราให้สอดคล้องกันบนพื้นฐานการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศที่จะได้รับจากการเดินทางเข้ามา

5. การอนุญาตผู้ถือบัตร APEC Card เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเป็นนักธุรกิจที่มีการคัดกรองและได้รับการยอมรับจากประเทศทาง APEC 18 ประเทศต้นทางจำนวนหลายแสนคน มีคนที่มีความต้องการจะเข้ามายังประเทศไทย และยังเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย ผู้อำนวยการ ศบค. มีการอนุมัติเห็นสมควรอนุญาตผู้ถือบัตร APEC Card เข้ามาในไทยได้ โดยเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง คาดว่าจะมีประมาณ 1 แสนคน และย้ำว่าต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเช่นกัน

6. การอนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะเวลาสั้นและระยะยาวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มีคนที่ต้องการจะมาอยู่ในประเทศไทย 60 วัน สามารถขอต่อได้อีก 30 วัน โดยต้องมีบัญชีฝากย้อนหลัง 6 เดือน เทียบเป็นเงินไทยไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์ทวีศิลป์ ยังกล่าวต่อไปว่า ในที่ประชุมมีเรื่องการพิจารณาขออนุญาตให้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเสนอจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ หรือ BWF World Tour ในประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วง ม.ค. 2564 ซึ่งที่ประชุม ศบค. วันนี้เห็นชอบในหลักการ