เห็นชอบประกาศให้ ชาว”กัมพูชา ลาว เมียนมา” ทำงานภาคประมง แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

วันนี้ (วันที่ 5 มีนาคม 2563 ) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน โยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องที่สำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ได้แก่

1. เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือ เพื่อผ่อนผันและอำนวยความสะดวกการทำประมงทะเล

2. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย (มท.) เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล และ

3. เห็นชอบการจัดส่งคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฉบับแปลภาษาอังกฤษให้สหภาพยุโรปได้มีความเข้าใจ แสดงความโปร่งใสและความจริงใจในการแก้ปัญหาไอยูยู

4. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบการทำประมงต่อสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และ
5. เห็นชอบให้ดำเนินการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยังยืน

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ได้กำชับคณะกรรมการฯ ให้เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) อย่างจริงจังและโปร่งใส โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการผ่อนปรนการประกอบการทำประมงทะเลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การปรับปรุงกฎหมายจะต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน

“ขอให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ และแรงงานประมงตลอดจนประชาชน ได้รับทราบเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป” พล.อ.ประวิตร กล่าว