โครงการ Café Amazon for Chance ต่อยอดธุรกิจ-เปิดผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพยั่งยืน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(27 สิงหาคม พ.ศ. 2563) ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีการพัฒนาให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าทำงานและพัฒนาทักษะประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง ถือเป็นกำลังการขับเคลื่อนในประเทศต่อไป

ดังนั้นกลุ่ม ปตท.ได้ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความยั่งยืน โครงการ Café Amazon for Chance เป็นหนึ่งในโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ที่ต่อยอดจากการนำความสำเร็จของธุรกิจคาเฟ่อเมซอน มาสร้างคุณค่าให้กับสังคมผ่านบริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้กับผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษให้มีงานประจำที่มีรายได้แน่นอน รวมถึงได้สร้างศักยภาพให้กลุ่มดังกล่าว ในด้านธุรกิจกาแฟ

จากความร่วมมือของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้เกิดจากความร่วมมือทั้ง 2 องค์กรให้มีการเกิดโครงการ Café Amazon for Chance ในการนำรูปแบบทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของ คาเฟ่ อเมซอน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 3 พันสาขา ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ทั้งกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินและผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มทหารผ่านศึกที่สูญเสียอวัยวะและครอบครัว ได้เข้าทำงาน และพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมีการนำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ออกแบบสถานที่และกระบวนการทำงานให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้พิการสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาคุณภาพการบริการตามมาตรฐานของร้าน Café Amazon เป็นหนึ่งในโครงการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ต่อยอดจากการนำความสำเร็จของธุรกิจคาเฟ่อเมซอน มาสร้างคุณค่าให้กับสังคมผ่านบริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้กับผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษให้มีงานประจำที่มีรายได้แน่นอน รวมถึงได้สร้างศักยภาพให้กลุ่มดังกล่าวในด้านธุรกิจกาแฟโดยเริ่มจากการอบรมหลักสูตรบาริสต้าที่ศูนย์ฝึกอบรม Amazon Inspiring Campus (AICA) ตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่ อเมซอน และเข้าฝึกงานที่ร้านกาแฟ Café Amazon for Chance สาขาสำนัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมพนักงานทั่วไป

โดยที่ผ่านมา บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของ กลุ่ม ปตท. ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความยั่งยืน ได้ร่วมกับ โออาร์ จัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานให้กับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการเรียนรู้ให้เป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของ คาเฟ่ อเมซอน เพื่อช่วยสร้างงานที่มั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกัน

อย่างไรก็ตามในปี 2562 และต้นปี 2563 มีร้านกาแฟ Café Amazon for Chance ที่เปิดดำเนินการแล้ว 9 สาขา ได้แก่ สาขาสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา), สาขาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา), สาขาหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา, สาขาสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต สุวรรณภูมิ, สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง, สาขา ปตท.สำนักงานใหญ่, สาขานาวิกโยธิน, และสาขากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งโครงการฯ สามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินและพิการทางการเรียนรู้ และทหารผ่านศึกที่พิการและครอบครัว เป็นต้น