4 ขั้นตอน พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

อย่างที่หลาย ๆ ฝ่ายทราบกันดีแล้วว่า ธุรกิจในภาคปัจจุบันนั้น เริ่มมีความเข้าใจ ที่จะสร้างธุรกิจให้สมดุล ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของธุรกิจ โดยเห็นแก่สังคมส่วนรวมมากขึ้น ดังนั้นในวันนี้แอดมินจึงอยากจะมาแนะนำวิธี 4 ขั้นตอน ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้ธุรกิจของคุณไปสู่ความยั่งยืน

1. วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจ ควรที่จะเริ่มต้นวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง ถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง เริ่มจากการมองถึงผลกระทบ และความคาดหวังที่พวกเขามี จากนั้น กำหนดถึงวิธีการ และกรอบด้านบริหารต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม มีกำหนดแผนงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เลือกดำเนินการในประเด็นที่องค์กร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ก่อน

2. ตั้งนโยบายในการพัฒนาธุรกิจ

ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจให้ชัดเจน และครบทุกด้าน และต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน เพื่อที่จะได้เป็นตัวหลักในการเชื่อมโยงภายในองค์กรทั้งหมด ให้เป็นไปอย่างมีระบบ

3. ลงมือปฏิบัติตามแผนการ

สำรวจ และดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่คุณได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสื่อสารผ่านทุกช่องทาง ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการรับรู้ว่า ธุรกิจของคุณนั้น กำลังพัฒนาตัวเองไปสู่ความยั่งยืน

4. ติดตามผลลัพธ์ที่ได้

เพื่อให้เห็นถึงผลการพัฒนาธุรกิจ ว่าธุรกิจกำลังไปในทิศทางที่คุณต้องการหรือไม่ ดังนั้นคุณต้องติดตามผลการดำเนินงาน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบก่อน และหลัง เพื่อที่จะหาประเด็นนำมาพัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กร และแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นจึงรายงานผลการดำเนินงา ให้ผู้มีส่วนรวมทั้งภายใน และภายนอกองค์ได้ทราบ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน แก่ผู้ที่มีส่วนร่วม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับรู้ และเมื่อได้รับ Feedback จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลับมาแล้วนั้น ให้นำสิ่งนั้นมาทบทวน และตรวจสอบ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืนตลอดไป

 

เห็นด้วยไหมว่า 4 ขั้นตอน ในการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนนั้น ทำได้ง่ายมาก ที่เราต้องทำทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น เป็นเพราะว่า เราไม่รู้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ ดังนั้นหากคุณต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดี จึงควรมองว่า การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนั้น เป็นโอกาสให้กับธุรกิจของคุณ เพราะทั่วโลกเริ่มปรับตัวกันมานานแล้ว ซึ่งเป้าหมายการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่การมีผลกำไรเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือ ได้รับความร่วมมือรวมใจของเจ้าของธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกด้าน และนั่นคือสิ่งที่จะนำมาสู่ความยั่งยืนในการทำธุรกิจที่แท้จริง