DITP คาดแนวโน้มส่งออกอาหารไทยในปีนี้ยังขยายตัวได้ -เดินหน้ามาตรการ Thailand Delivers with Safety

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) คาดการณ์ทิศทางการส่งออกสินค้าอาหารไทยในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากหลายปัจจัยสนับสนุน คุมเข้มมาตรการในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก ภาคเอกชนกลุ่มผู้ส่งออกอาหารไทย พร้อมให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมเดินหน้า“โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Delivers with Safety) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าที่นำเข้าสินค้าอาหารจากไทย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ภาพรวมการส่งออกอาหารไทยในเดือน ม.ค. – ก.พ. 2564 มีมูลค่า 164,146 ล้านบาท โดย 5 อันดับสินค้าเกษตรอาหารส่งออก ได้แก่ 1.มันสำปะหลัง 2.ข้าว 3.ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง 4.ไก่แปรรูป 5.ไก่สดเย็น แช่แข็ง และ 5 อันดับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรส่งออกสำคัญ ได้แก่ 1.อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2.ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 3.อาหารสัตว์เลี้ยง 4.เครื่องดื่ม 5.ผลไม้กระป๋องและแปรรูป

สำหรับทิศทางการส่งออกสินค้าอาหารไทยในปี 2564 คาดว่าจะมีมูลค่า 1,050,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจหลังจากที่หลายประเทศเริ่มมีการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน และราคาสินค้าเกษตรและอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าไก่ น้ำตาล ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและสับปะรด รวมไปถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าที่นำเข้าสินค้าอาหารจากไทย

“สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังคงระบาดอย่างหนักในระลอกใหม่ ไม่เพียงกระทบต่อชีวิตของประชาชนเท่านั้น แต่ยังกระทบไปในทุกภาคส่วน ด้านการส่งออกสินค้าอาหาร จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้บูรณาการกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มุ่งยกระดับกระบวนการผลิต โดยออกมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อการส่งออกอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ ผู้จัดส่งวัตถุดิบ รวมถึงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน” นายสมเด็จ กล่าว

สำหรับมาตรการดังกล่าว มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ และ Supplier ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งวัตถุดิบจากเรือ หรือท่าเรือ ให้มีการคุมเข้มในความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1) ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนมากับวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ ผู้ประกอบการ และ Supplier ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งผัก ผลไม้ ต้องควบคุมการเข้าออกสถานที่ เช่น การเซ็นชื่อ การคัดกรอง พร้อมจัดเก็บข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานและที่มากับรถขนส่ง การทำความสะอาดรถขนส่งวัตถุดิบ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนขณะปฏิบัติงาน

2) การควบคุมกระบวนการผลิตที่เข้มงวด ผู้ประกอบการต้องมีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ตั้งแต่การรับวัตถุดิบผัก-ผลไม้ การแปรรูป การบรรจุ ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP รวมทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคลของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องสวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ และหน้ากาก การล้างมือในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการในการขนส่ง การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในตู้คอนเทนเนอร์

3) การควบคุมสุขอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน โดย สถานที่และอาคารผลิต ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดสถานที่อาคารผลิต ห้องประชุม โรงอาหาร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องสุขาให้เหมาะสม เพื่อลดความแออัด รวมถึงระบบระบายอากาศและเครื่องกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงภายในอาคารผลิต ระบบสุขาภิบาล จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมในการป้องกันระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ที่ล้างมือ สบู่เหลว น้ำยาฆ่าเชื้อโรค กระดาษเช็ดมือชนิดที่ใช้แล้วทิ้ง ถังขยะที่มีฝาปิดและไม่ใช้มือสัมผัส การแสดงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง การทำความสะอาด เคร่งครัดในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในอาคารผลิต เครื่องจักร พื้น ผนัง รวมทั้งพื้นที่ผิวจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์โดยสาร เก้าอี้ โต๊ะกินข้าว เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความถี่ที่เหมาะสม บุคลากรให้มีมาตรการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าสถานที่ทำงาน โดยจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามย้อนกลับ ขณะทำงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สวมใส่ถุงมือ รองเท้า ล้างมือ เว้นระยะห่าง และป้องกันการปนเปื้อนระหว่างปฏิบัติงาน การอบรม ให้พนักงานมีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พร้อมกันนี้ ยังเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าผ่าน “โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Delivers with Safety) โดยคุมเข้มมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ ผู้จัดส่งวัตถุดิบ รวมถึงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั่วโลก และเป็นการตอกย้ำว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตอาหาร และมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การเก็บเกี่ยว การขนส่ง มีระบบป้องกันตนเองของพนักงานในโรงงาน การบรรจุ และการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งภาคเอกชนในกลุ่มผู้ส่งออกอาหารไทย พร้อมให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ดี สำหรับภาพรวมการส่งออกสินค้าอาหารไทยในปี 2563 มีมูลค่า 980,703 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.1 หรือในรูปดอลลาร์คิดเป็นมูลค่าส่งออก 31,284 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.1 ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดโลกของไทยลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.32 จากร้อยละ 2.49 ในปี 2562 และอันดับประเทศผู้ส่งออกอาหารของไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก จากเดิมอยู่อันดับที่ 11 ในปีก่อน

DITP Speculates Thai Food Export Poised for Growth in 2021, Stressing on COVID-19 Safety

Standards to Build up Trader Partners’ Confidence

Department of International Trade Promotion (DITP) anticipated to witness Thailand’s food export growth this year, driven largely by many factors including Thailand’s strict safety measures which Thai food exporters fully cooperate with. Along with the supervisory measures, DITP has also launched “Thailand Delivers with Safety” campaign to boost confidence for Thai food product importing countries.

Mr.Somdet Susomboon, Director-General of the Department of International Trade Promotion (DITP) revealed that the overall export value for Thai food products from January to February 2021 was 164,146 million baht. The top 5 agricultural product exports were 1. Cassava 2. Rice 3. Fresh, chilled, frozen and dried fruit 4. Processed chicken 5. Fresh, cold and frozen chicken while the top 5 agro-industrial product exports led by 1. Canned and processed seafood. 2. Wheat and other processed food 3. Pet food 4. Drink 5. Canned and processed fruits.

As for this year projection, Thai food product exports are speculated to grow 7.1 per cent, fetching 1,050,000 million baht, mainly driven by the surging demand for products in the global market with economic prospects following the COVID-19 rollout in many countries. Also, the rising prices of agricultural and food products, especially chicken products, sugar, cassava and pineapple products, complemented with the compliance of COVID-19 Prevention Measure in food export would contribute to this anticipated growth.

“The latest wave of COVID-19 situation in Thailand continues to rage, not only affecting the lives of the people but also striking all economic sectors. Therefore, it is crucial that Thailand accelerate to boost the confidence among trading partners. DITP, thus, joins forces with partner organizations both public and private sectors in intensifying safety measures in food manufacturing, by launching the COVID-19 Prevention Best Practice for food export among manufacturers, exporters, business operators, raw material suppliers, as well as logistics operators to strictly comply with the standard guidelines,” affirmed Mr. Somdet.

To ensure safety, business operators and suppliers related to ingredient shipping from ships and piers must strictly adhere to the following practices.

1. Reduce the risk of contamination from ingredients and containers. Business operators and suppliers in shipping fruits and vegetables must control access to the premises, screen and manage employee data as well as data on the freight vehicles, ensure surface cleaning the freight vehicles after each use, while employees need to wear a mask at all times to prevent contamination.

2. Strict safety control in manufacturing. Business operators must implement quality and safety controls throughout the production line, from receiving fruits and vegetables, processing and packing in compliance with Good Manufacturing Practice (GMP) and Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Besides, employees must keep personal hygiene by wearing apron, gloves and facial mask at all times during work. This also includes cleaning and disinfecting the interior of the vehicle containers.

3. Control Personal Hygiene and Work Environment at Manufacturing Building

Location and Manufacturing Building: The entrance and exit must be controlled while the manufacturing building, meeting room, cafeteria, changing room and toilets should be properly maintained to reduce congestion. High-efficiency ventilation systems and air filters should be installed in the building. Sanitation: The personal hygiene equipment must be readily available at the work station including a hand washing sink, liquid soap, disinfectant, disposable paper towels and auto lid pedal waste bins, with the clear instructions provided. Cleaning: Machinery, manufacturing buildings, floors, walls, as well as common areas which are prone to contact such as door knobs, handrails, elevator buttons, chairs, dining tables, etc., must be regularly cleaned and disinfected. Personal Hygiene of Workers: Workers must be screened daily before entering the building, collecting information to trace back and must wear a mask at all times. They are also required to wear gloves, shoes, wash hands, maintain social distancing and prevent any contaminations during operation. Training: Employees are trained to protect themselves from COVID-19.

Meanwhile, DITP proceeds to boost global confidence through “Thailand Delivers with Safety” campaign to ensure that manufacturers, exporters, business operators, ingredient suppliers, as well as logistics operators strictly follow COVID-19 Prevention Measures in every procedure. The objective is to retain trust among buyers and trade partners around the world, highlighting Thailand’s potential as the major food manufacturer with advanced manufacturing technology that meets international standards from sourcing ingredients, harvesting, transporting, manufacturing with high level of personal safety, packaging to delivering at the consumers’ doorstep. Meanwhile, the private sector, particularly, Thai food exporters, shows readiness to fully cooperate in strictly implementing these measures.

Nevertheless, as for the market overview in 2020, Thai food exports generated 980,703 million baht, diminishing 4.1 percent or equivalent to 31,284 million US dollars, or 5.1 percent decrease. Thailand’s global market share also shrunk to 2.32 percent from 2.49 percent in 2019 while Thailand ranked 13th among top global food exporters, stepping down from No. 11 in the previous year.

Office of Agricultural and Industrial Trade Promotion
Department of International Trade Promotion (DITP)