ครู

ครู (teacher) คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิRead More…