เคาะแล้ว 40 อาชีพ “ห้ามคนต่างด้าวทำ”  – ฝ่าฝืน “มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ”

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

วันนี้ (พุธที่ 11 มีนาคม 2563 ) นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยมี มรว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เป็นประธาน ว่า

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด 27 งาน และงานที่ให้คนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไข 13 งาน รวม 40 งาน ทั้งนี้เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ได้แบ่งงานออกเป็น 4 บัญชี

บัญชีที่ 1 งานห้ามทำโดยเด็ดขาด 27 งาน ได้แก่ งานแกะสลักไม้ งานขับขี่ยานยนต์ งานขายทอดตลาด งานเจียระไนเพชร/พลอย งานเสริมสวย งานทอผ้าด้วยมือ งานทอเสื่อ ทำกระดาษสาด้วยมือ ทำเครื่องเขิน ทำเครื่องดนตรีไทย ทำเครื่องถม ทำเครื่องเงิน/ทอง/นาก ทำเครื่องลงหิน ทำตุ๊กตาไทย ทำบาตร ทำผ้าไหมด้วยมือ ทำพระพุทธรูป ทำร่ม งานนายหน้า/ตัวแทน งานนวดไทย งานมวนบุหรี่ งานมัคคุเทศก์ งานเร่ขายสินค้า งานเรียงอักษร งานสาวบิดเกลียวไหม งานเลขานุการ และบริการทางกฎหมาย

บัญชีที่ 2 งานห้ามโดยมีเงื่อนไขตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 3 งาน  ได้แก่ วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชาชีพสถาปัตยกรรม

บัญชีที่ 3 งานห้ามทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือได้เฉพาะงานที่มีนายจ้าง 8 งาน ได้แก่ งานกสิกรรม งานทำที่นอน งานทำรองเท้า งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย งานก่อสร้างอื่น ๆ งานทำมีด งานทำหมวก งานปั้นดินเผา และ

บัญชีที่ 4 งานที่ห้ามทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำได้เฉพาะที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้ MOU  2 งาน ได้แก่ งานกรรมกร งานขายของหน้าร้าน

โดยจากนี้จะเสนอรมว.แรงงานลงนามในประกาศ และจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน จากนั้นจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าวว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

หากพบแรงงานต่างด้าวทำงานที่ไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับ 5,000-50,000 บาท และจะถูกส่งกลับประเทศต้นทาง

ส่วนนายจ้างมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อการจ้างคนต่างด้าวหนึ่งคน และหากทำผิดซ้ำ จะมีโทษปรับ 50,000-200-0000 บาท โทษจำไม่เกิน 1 ปีและขึ้นบัญชีห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวอีก 3 ปี.